Mckays Nek Pastoral District

We just recently had a youth retreat and revival at Mckays Nek Pastoral District on the 27th-29th March 2015. The theme of the retreat was “Here I am Lord, I have come to do your will”. Here are some experiences from the youth themselves, animator and also the PPC.

A young man Siviwe who was part of this gives us his experience.Umxholo: Ndimlo Nkosi, ndizokwenza intando yakho                                        20150404_132025(1)

Thina silulutsha sifunde ukwenza iSakramente yoXolelaniso. Sifunde nokuba kufanele uchaze zonke izono ungoyiki kuba nguThixo okumameleyo.           Siyavuya ukuba izono zethu zixolelwe ngoku. Kulo mxholo besiwunikiwe sifunde ukuba nokuba uphi na kufuneka uyazi intando kaThixo uyenze            ngamaxesha onke, ungalindi ukuba ude ubesecaweni ukuze uyenze. u Fr. Mngoma kwintshumayelo yakhe usifundise ukuba masingaqhatheki lula xa    besithi bayasithanda ngoba kusenokwenzeka bayasikhohlisa nje kuba kukho into abayifunayo kuthi. Waphinda wathi kuthi uthengisa ngoYesu,  omfunayo makazithathele ukuze uYesu alawule ubomi bakhe.

Emva kweDini u Fr. Mlungisi Maphumulo wasicacisela ngalo mxholo, wasikhuthaza ukuba sithandaze ngamaxesha onke ukuze sifumane amandla okwenza intando kaThixo.

By: Mr. Siviwe Mngxunyeni (Youth Member)

Some observations of the elderly youth member who serves as the animator to the youth in this district are as follows:

i. Abantwana bethu bafundiswa beqeqeshwa ngokholo lwethu MAkhatholika. Lonto izakubanceda ukuba baphile ubomi babo ngoko Kholo lwethu. Bayakula okholweni.

ii. Bayakwazi ukubaluleka kwemithandazo kuba yonke impumelelo isemthandazweni.

iii. Bafundiswa nangendlela eyiyo yokuthetha nabantu abadala xa ungumntwana kaThixo.

iv. Bayazazi ukuba bazokwenzani eNkonzweni, ibaluleke ngantoni iNkonzo ebomini babo.

v. Bayafundiswa ngokusebenzisa iziyobisi. Ngokuxakekiswa yinkonzo batsho basinde nasekusebenziseni iziyobisi.

vi. Bangumzekelo omhle kwabanye abantwana eNkonzweni, emakhayeni nasekuhlaleni.

vii. Landile inani lolutsha ngoku ezinkonzweni zethu kuba banenxaxheba abayidlalayo ebomini benkonzo. Bakhuthazekile nabo bebekade bengezi enkonzweni bayeza ngoku.

viii. Batsalela abazali babo enkonzweni. Abazali banomdla wokubona abantwana babo besebenza enkonzweni. Nathi singabazali siyafunda apha ebantwaneni bethu. Sikhuthazekile kakhulu singabazali kuba inkonzo iyasincedisa kuxanduva lwethu lokukhulisa abantwana ngendlela eyiyo.

20150404_132143

Izinto esinomdla wokuba zenzeke:

i. Sinqwenela ukuba kubekho i church choir bafundiswe nokudlala izixhobo zomculo.

ii. Kungakuhle ukuba banganamaqela ebhola neminye imidlalo.

iii. Babene tours behambela iindawo ezibalulekile ezingokholo.

iv. Sinqwenela bakwazi ukuzimela ngokwabo bamele neenkonzo zabo.

By Ms. V.V. Shwam (Xonxa-Youth Animator)

20150404_132310(1)

From the PPC observation we also learnt that everyone at this Pastoral District is very happy and excited to see how the youth is organized of late at their district.

Ïyasivuyisa into yokubona ulutsha lulandela ekhondweni lusenza izinto ngendlela eyiyo. sinethemba lokuba abasoze bazilahle ezi mfundiso bazifumeneyo. Sinomnqweno wokuba bakhule bemazi uThixo bephila ubomi obulawulwa nguye. Senza umbulelo ku Fr. kwi district yetu” By Mrs Malgas (PPC Member)

We take this opportunity to wish Fr. Thembalethu, the PPC and youth themselves the best of luck in all they do. God bless you all and make our diocese proud with the good work you are doing in that Pastoral District.

 

By Fr. Thembela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*