UNXIBO LWABANTWANA BOMHLANGANO WOMNTWANA UJESU E-ST JOSEPHINE BAKITHA

OUR PRIDE, OUR EXPERIENCE AND OUR FUTURE CHURCH

We are joyful to have seen our dream come true a few weeks ago. The 22nd March 2015 was very special to our district but most importantly at Bakitha. A brief background and experience of Mlungisi Pastoral District on this special occasion by Ms Nomvuyo Mtolo.

UQALE NJANI?

 • Siqale singoomama abathathu,uMrs. Manjiya,Mrs. Seyisi noMiss Mtolo.
 • Sabona kufanelekile ukukhathalela abantwana abancinane ngenxa yempembelelo yePFM(Parish Family Ministry).
 • Sidibanise abantwana ukusukela ku 7yrs-13yrs,siqale ukubadibanisa ngo-April 2014.
 • Besidibana nabo rhoqo ngeMigqibelo yokuqala enyangeni.

IINJONGO

 • Ukukhuthaza abantwana bathabathe inxanxeba enkonzweni.
 • Ukubafundisa ngenkolo yaseKatolike,kunye nezakhono zobomi jikelele.
 • Ukubanika uxanduva amabaluthathe ngokubhekiselele kwinkonzo yabo.
 • Ukubafundisa ukunikela ngenxa zonke enkonzweni yabo.

UQALE NINI?

 • Emva kwereport yeworkshop yomhlangano womntwana uYesu kunye noMhlangano wabantwana bakaMaria eyayingo-October 2014, apho sasimelwe ngu Mrs. Manjiya no-Mrs. Seyisi,abazali bagqiba bavuma ukuba abantwana babekuyo lemihlangano.
 • Kuba beslikhona eli qela , siqale ngoku sabadibanisa sigxininise kwinjongo zomgaqo siseko wabo womhlangano.

IZIMVO ZEBANDLA KUNYE NE-PPC

 • Silibandla likaBakitha ongcwele siyithakazelele kakhulu into yokuba abantwana abancinane babenomhlangano wabo,kuba amaxesha amaninzi abantwana abancinane bayalibaleka bangakhathaleleki enkonzweni,siyabavimba amathuba wokuthatha inxanxheba kwizinto zenkonzo,loo nto ibenze bangaziva beyinxalenye yenkonzo,baphelelwe ngumdla,bagqibele ngokuya kwezinye iinkonzo.
 • Siyazingca kakhulu ngabazlikazi abacinga ukudibanisa abantwana abancinane babafundisa ukuba ibingengabo,sileli bandla ngesingakhanga sibeneqela lokuqala ukunxitywa kumhlangano womntwana uYesu.

USUKU LOKUNXITYWA KWABANTWANA BOMHLANGANO

 • Lusuku apho wonke umntwana ukusukela ku 0-12 leminyaka bebenxitywa,apho bebebonakala belulungele olu suku ngendlela engumangaliso.
 • Abazali nabo babonisa ukuluthakazelela olu suku kuba bafike ngexesha ukuzisa abantwana.
 • Siluqale usuku ngedini elingcwele esilenzelwe ngumfundisi weParish uFr.T. Mngoma.
 • 067                 077
 • 102                 123
 • Emva kwedini wonke umntu uhlangene eholweni apho wonke umntu ebevuyisana nabantwana.
 • Abantwana bebesezimbekweni apho,kulungiswe ngokukhethekileyo isidlo sesemva kwemini.
 • Abazali bancedise kumalungiseleo wesidlo emva kwenkonzo.
 • Intetho zawa ngokuwa,ukusuka kubazali bebakhuthaza bebanqwenelela okuhle kodwa kumhlangano wabo.
 • Abazali benze nomnikelo oncedisa abantwana kwiproject yabo abayiqulunqe ukuba bayenze eCaweni,njengenye yoxanduva lwabo enkonzweni.

AMALUNGU

Kunxitywe abantwana abasuka kwiParish yaseBakitha oNgcwele kunye neParish yaseTheresa oNgcwele.

ESt. Josephine Bakitha kunxitywe abantwana abayi-20,eSt. Theresa kwanxitywa abantwana abay – 17.

Siyile Parish yaseBakitha oNgcwele senza umbulelo omkhulu kubazali,kubantwana nakumfundisi ngokwenza usuku lube yimpumelelo. Siyazingca kakhulu sisithi sakuqhubekeka sibancedisa abantwana ekukhuliseni ukholo lwabo ngemfundiso esothi simana sibanika zona sicaphula nakumgaqo siseko wabo!!!

By Fr. Thembela

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*